Vil du være med å skape vekst og utvikling i næringslivet i Stad? 

Stad Vekst AS er eigd av næringslivet og skal drive næringspolitisk verksemd og påverking, samt organisere og gjennomføre prosjekt som fremmar næringslivet sine interesser. Selskapet skal stimulere og legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping i Stad kommunegjennom å bygge og utvikle gode nettverk med selskapet sine samarbeidspartnarar.  

Til å leie dette arbeidet søkjer vi etter  

Dagleg leiar

Sentrale arbeidsoppgåver / ansvarsområde vil være: 

 • Leie prosjekt som er på gang, og initiere og gjennomføre nye prosjekt- og utgreiingsoppgåver 
 • Være en pådrivar for næringsutvikling og arrangere møteplassar for dette 
 • Være en aktiv ressurs og samarbeidspartnar for næringslivet  
 • Drive oppsøkande arbeid hos bedriftene og avdekke behovet for gjensidig samarbeid og utvikling 
 • Være kontaktpunkt for eksisterande og potensielle næringsaktørar, og gje råd og rettleiing for etablering i kommunen 
 • Bygge effektive nettverk mot verkemiddelapparatet (Fylkeskommunen, Innovasjon Norge m. v), og andre offentlege organ og bransjeorganisasjonar. 
 • Være et aktivt bindeledd mellom næringslivet og skule/ høgare utdanning 
 • Ansvar for selskapet sin økonomi 

Ønska kvalifikasjonar: 

 • Utdanning frå universitet/høgskule for eksempel innan fagområda innovasjon,
  entreprenørskap, samfunnskunnskap eller økonomi. Lang erfaring frå ansvarsområdet kan kompensere for utdanning. 
 • Erfaring og resultat frå tilsvarande arbeid vil bli vektlagt 
 • Erfaring frå prosjektarbeid vil være en fordel 

Personlege eigenskapar: 

 • Strukturert, tydeleg og løysingsorientert 
 • Evne til positiv relasjonsbygging og god samhandling med næringsdrivande og andre samarbeidspartnarar  
 • Tek initiativ og ser moglegheiter 
 • Kreativ og evne til å arbeide sjølvstendig 

 Vi tilbyr: 

 • Samarbeid med et aktivt og innovativt næringsliv 
 • Konkurransedyktige vilkår 
 • Fleksibel arbeidstid og gode utviklingsmoglegheiter 
 • Kontorstad i Stad, men fleksibel på lokalisering 

For meir informasjon om stillinga kan de ta kontakt med dagleg leiar Olav Hjelle (tlf. 917 15 561 / olav.hjelle@stadvekst.no) eller styreleiar Oddvar Flølo (tlf.900 95 680 / oddvar@paneda.no) 

Kort søknad med CV sendast til olav.hjelle@stadvekst.no innan 25. september 2020